Vi er bedriftens utviklingspartner

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Har deres bedrift å etablere nye samarbeidsorganer eller vitalisere de dere har? Et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en forutsetning for å lykkes med bedriftsutvikling. HF bevilger tilskudd til samarbeidskonferanser, og kan hjelpe dere med å gjennomføre aktivitetene.

Vi yter dessuten støtte til kartleggingskonferanser som har til hensikt å kartlegge dagens situasjon, identifisere utviklingsbehov og peke på forslag til tiltak. Vår rolle kan være mer eller mindre aktiv, avhengig av bedriftens ønsker og behov. HF-sekretariatet har et bredt nettverk av svært dyktige samarbeidspartnere, og kan henvise til aktuelle foredragsholdere og innledere.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter i tillegg utviklingsprosjekter i bedrifter eller nettverk av bedrifter, faglig og med økonomiske midler. Aktiviteter det søkes om midler til må støtte opp under HFs strategi, avspeile bred medvirkning og gjerne utvikles i tett dialog med HFs sekretariat.

HF kan blant annet bidra med:

  • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
  • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
  • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
  • Økonomisk støtte utgifter i forbindelse med konferanser
  • Prosjektstyring og prosjektledelse
  • Prosjektlederopplæring
  • Erfaringssamlinger underveis
  • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

 

pil-stor Last ned vår veiledningsbrosjyre.

pil-stor Finn svar på flere av dine spørsmål under Ofte stilte spørsmål.